Brandbrief aan de Eerste Kamer- Wet Betaalde Huur

Eerste Kamer der Staten-Generaal
Commissie voor Binnenlandse Zaken
Postbus 20017
2500 EA Den Haag

Afzender:
Vereniging Verhuurmakelaars Amsterdam (VVA)
Roelof Hartstraat 29H
1071 VG Amsterdam

Amsterdam, 6 mei 2024

Betreft: Motie aanpassing WWS aan regionale verschillen

Geachte Kamerleden,

Bij de behandeling van de Wet betaalbare huur heeft de Tweede Kamer de motie Madlener
aangenomen (KST 36496, nr.66), waarin wordt uitgesproken dat het woningwaarderingsstelsel
(WWS) voldoende waarborg moet bieden voor een redelijk rendement op investeringen, zodat
verkoop van middenhuurwoningen wordt voorkomen. Indien nodig moet het WWS hiervoor worden
aangepast, zodat er meer rekening wordt gehouden met regionale verschillen in de woningmarkt.

Wij constateren dat de Wet betaalbare huur nu al leidt tot een verkoopgolf in met name de grote
steden. Onder andere uit een analyse van Pararius blijkt dat het percentage koopaanbod dat
afkomstig is uit de huurmarkt is gestegen naar bijna 8%.ESB heeft op basis van Kadastergegevens
berekend dat in 2023 per saldo een recordhoeveelheid van 11.700 woningen door beleggers is
verkocht. Het huuraanbod dat vrijkomt voor nieuwe huurders is in het eerste kwartaal van dit jaar
gedaald met 27,9% ten opzichte van een jaar eerder. Met name in de steden neemt de verkoop van
huurwoningen met een WOZ-waarde onder de NHG-grens een grote vlucht. Dit is niet verwonderlijk,
want uit verschillende onderzoeken blijkt dat voor veel particuliere verhuurders de verhuur niet
langer rendabel is. Kortom, de ontwikkeling die de motie wil voorkomen is nu reeds in volle gang en
vraag daarom ook nu al om een aanpassing van het WWS.

Wij vragen u met klem om een toezegging te vragen aan de minister, dan wel een motie in te
dienen om een wijziging van het WWS door te voeren voordat de wet van kracht wordt.

In de huidige vormgeving van de huurprijsregulering weegt de locatie maar beperkt mee in de
huurprijs, waardoor er onvoldoende recht wordt gedaan aan de grote regionale verschillen in de
woningmarkt en daarmee de verschillen in kosten voor verhuurders. Om deze verschillen beter tot
uiting te laten komen in de huurprijs, zou gewerkt kunnen worden met een gedifferentieerde
prijsopslag in gebieden waar, op basis van het huidige WWS, voor particuliere beleggers geen redelijk rendement gewaarborgd is. Het is niet verstandig om dit pas te doen nadat deze woningen reeds verdwenen zijn.


Wij willen benadrukken dat het aanbod op de particuliere huurmarkt vooral gevormd wordt door
woningen in de bestaande bouw. Wanneer verhuur niet langer rendabel is, zal dit aanbod aanzienlijk
sneller dalen dan via nieuwbouw kan worden toegevoegd. De crisis op de woningmarkt zal zich
daarmee sterk verdiepen. Door de eenzijdige focus in het beleid om vooral nieuwbouw rendabel te
houden (met een nieuwbouwopslag), wordt volledig voorbij gegaan aan het feit dat het belangrijkste
deel van de huurmarkt ook rendabel moet blijven om het huidige aanbod in stand te kunnen houden.

Voor veel mensen is een vrije sector huurwoning de enige manier om in de grote steden snel aan een
woning te kunnen komen. Wanneer woningzoekenden in de toekomst op een jarenlange wachtlijst
moeten voor een gereguleerde huurwoning, komt het er in de praktijk op neer dat werknemers zich
hier in de toekomst niet meer kunnen vestigen. Omdat bedrijven en onderwijsinstellingen hiervan
afhankelijk zijn, is dit funest voor het vestigingsklimaat van Nederland, dat momenteel toch al zwaar
onder druk staat. Het behoud van een gezonde particuliere huurmarkt dient daarom een belangrijke
doelstelling te zijn (en te blijven) van het volkshuisvestingsbeleid. 

Op 3 oktober vorig jaar hebben wij namens ruim 900 vastgoedprofessionals een petitie aangeboden
aan de Tweede Kamer om de vrije huursector in Nederland te behouden. Daarom vragen wij u om
tegen de Wet betaalbare huur te stemmen. Mocht de wet onverhoopt toch worden aangenomen,
dan is aanpassing van het WWS absoluut noodzakelijk om kaalslag op de huurmarkt in met name de
steden te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

Patrick Smolders
Voorzitter VVA